آیا زنان و مردان هنگامی که متولد می شوند هم شخصیت متفاوتی دارند؟

تحقیقات دیگر نشان داده است که زن و مرد در شخصیت نیز در اوایل زندگی بسیار متفاوت هستند. به عنوان مثال، یک مطالعه منتشر شده در سال 2013 نحوه ی رفتار 357 جفت از دوقلوها زمانی که سه ساله بودند بررسی شد. پسران به طور متوسط بیشتر از دختران جنب و جوش داشتند، در حالیکه دختران خجالتی تر بودند.

به نظر می رسد تفاوت های جنسیتی در شخصیت در سال های رشد وجود داشته باشد. مطالعه دیگری در مورد تفاوت های میانگین در بین زنان و مردان 65 تا 98 ساله انجام شده است و همانند تحقیقات بر روی بزرگسالان هم انجام شده است و زنان سالخورده نسبت به مردان سالخورده عصبانیت کم تری نشان می دهند.

این یافته ها روانشناسان تکاملی را به فکر فروبرد زیرا آن ها می گویند امروزه ویژگی های روان شناختی ما تحت تأثیر اجداد ما است و همچنین این خواست ها برای مردان و زنان متفاوت است. به عنوان مثال، زنان دارای شخصیت های پرورش دهنده بیشتر احتمال دارد که فرزندان موفق را تربیت کنند و این صفات به نسل های بعد منتقل می شود.

اجتماع چه تاثیری بر روی تفاوت ویژگی های شخصیتی زن و مرد دارد؟

بعضی از محققان و مفسران با چنین گزارشی بیولوژیکی از رفتار انسان را درست طلقی نمی کنند و می گویند که اجتماع هم باید نقشی در شکل گرفتن شخصیت انسان ایفا کند. یعنی اینکه زنان و مردان شخصیت متفاوتی دارند نباید فقط تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی باشد بلکه عوامل اجتماعی نیز باید بررروی شخصیت آن ها تاثیر بگذارد مثلا دیده شده که زنان و مردان در جوامع مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند که این موضوع نمی تواند تنها از تفاوت در ویژگی های ژنتیکی آن ها ناشی شده باشد.

این نظریه بر خلاف این ایده است که شخصیت های ما از انتظارات فرهنگی در مورد نقش های جنسیتی سنتی پیشرفت می کنند. یک توضیح برای این یافته شگفت انگیز این است که عوامل ذاتی، بیولوژیکی که باعث تفاوت های شخصیتی میان مردان و زنان در فرهنگ ها می شوند، در جایی که زن و مرد فرصت های برابری دارند خود را بیشتر نشان می دهد. به عنوان مثال، جایی که آموزش و پرورش برای همه برابر است، تاثیرات ارثی بر نتایج آکادمیک بیشتر خود را نشان می دهد.

زنان و مردان چقدر باهم متفاوت هستند؟

در اصل می توان گفت که یک سری تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد، وقتی افراد را به صورت ناخوداگاه و بدون پیش زمینه مورد بررسی قرار می دهیم می بینیم که این تفاوت ها اندک است اما، درواقع تربیت و ویژگی های فرهنگی بر این تفاوت ها اثر می گذارد و آن ها را بیشتر می کند.

بحث در مورد مقدار تفاوت های جنسیتی بین شخصیت مرد و زن در آنجا پایان نمی یابد. در حالی که بیشتر مطالعات بزرگ، تفاوت هایی را در زنان و مردان نشان می دهد، اما هنگامی که به جزییات توجه می شود این تفاوت ها نیز بیشتر است درصورتی که در کلیات تفاوت های کم تری دیده شده است. به طور کلی می توان گفت که درست است که زنان و مردان در جزییات رفتاری و فیزیکی تفاوت هایی دارند ولی این تفاوت ها آنقدر زیاد نیست که فکر کنیم که آن ها از دو سیاره متفاوت آمده اند و بالا تر از زن و مرد بودن در ویژگی های انسانی با یکدیگر یکسان هستند.