معرفی روانشناسان

دکتر عارفه رنجبر

دکتری روانشناسی تربیتی

دکتر شعله لیوارجانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دکتر اکبر پارس

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

سیده ندا گروسی فرشی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زینب تیموری

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

ژیلا شکری

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

دکتر رقیه مهربان

دکتری روانشناسی تربیتی

X