معرفی روانشناسان

طاهره ایمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

دکتر عارفه رنجبر

دکتری روانشناسی تربیتی

پروفسور عباس بخشی پور

دکتری روانشناسی بالینی

دکتر غلامرضا چلبیانلو

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

دکتر شعله لیوارجانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دکتر اکبر پارس

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

سیده ندا گروسی فرشی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

سیامک ولیزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زینب تیموری

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

ژیلا شکری

کارشناسی ارشد روانشناسی کودک

X