دکتر شعله لیوارجانی

تخصص ها

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
X